Wyposażenie II – II

17.10.2017r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa i montaż wyposażenia do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca: 

Bryła Plus – Jacek Kociura

ul. Poznańska 33A/5; 60-850 POZNAŃ

Cena oferty – 54.000,00zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 0/100) 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną).

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 Nazwa i adres wykonawcy Przyznane punkty
Bryła Plus – Jacek Kociura

ul. Poznańska 33A/5; 60-850 POZNAŃ

100

W postępowaniu zamawiający nie odrzucił  żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy. 

Inwestor przeznaczył na realizacje przedmiotu zamówienia: 53.762,98zł


17.10.2017r.


10.10.2017r.

Dostawa i montaż wyposażenia do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance

Zawiadomienie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia


9.10.2017

Dostawa i montaż wyposażenia do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu

(dot. Ogłoszenia o zamówieniu – data zakończenia 9.12.2017r.)

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Przedmiot zamówienia

Zestawienie wyposażenia

Dokumenty zapisane są w formacie (PDF)
Program do odczytu dokumentów można pobrać << TUTAJ >>

Skip to content