Pomieszczenia biurowe II

11.10.2017r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont i modernizację pomieszczeń biurowych wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca: 

„REM-BUD” Henryk Grzymski

Lelewela 17; 64-980 TRZCIANKA

Cena oferty – 54.612,17zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwanaście złotych 17/100) 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną).

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 Nazwa i adres wykonawcy Przyznane punkty
„REM-BUD” Henryk Grzymski

ul. Lelewela 17; 64-980 TRZCIANKA

100

W postępowaniu zamawiający nie odrzucił  żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy. 

Inwestor przeznaczył na realizacje przedmiotu zamówienia: 62.200,00zł


6.10.2017r.


21.09.2017r.

„Remont i modernizacja pomieszczeń biurowych”

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Kosztorys ofertowy i przedmiar

Dokumenty zapisane są w formacie (PDF)
Program do odczytu dokumentów można pobrać << TUTAJ >>

Skip to content