Pomieszczenia biurowe

12.09.2017r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Remont i modernizacja pomieszczeń biurowych”.

Zamawiający, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.

UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 12 września 2017r. godz. 10:00   nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.


26.08.2017r.

„Remont i modernizacja pomieszczeń biurowych”

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Kosztorys ofertowy i przedmiar

Dokumenty zapisane są w formacie (PDF)
Program do odczytu dokumentów można pobrać << TUTAJ >>

Skip to content