Regulamin Imprez BPiCK

REGULAMIN IMPREZ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  I CENTRUM KULTURY IM. K. IŁŁAKOWICZÓWNY W TRZCIANCE

Regulamin określa zasady korzystania z imprez organizowanych przez BPiCK. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego udziału w imprezach. 

Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług BPiCK.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. BPiCK – Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny
  2. sala –  sala, miejsce, w którym odbywa się impreza wraz z zapleczem i sanitariatami, 
  3. organizator zewnętrzny – osoba prawna, fizyczna lub jednostka nie posiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą wydarzenie sceniczne, imprezę lub zajęcia, 
  4. impreza – wydarzenie sceniczne – spektakl, koncert, impreza okolicznościowa, seans kinowy
  5. zajęcia – zajęcia artystyczne i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (np. próby).
 2. Dzieci i młodzież szkolna mogą korzystać z sal pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę i jej bezpieczeństwo. 
 3. Udostępnienie sali organizatorowi zewnętrznemu następuje na podstawie porozumienia zawartego z dyrektorem BPiCK. 
 4. Za korzystanie z sali pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez dyrektora BPiCK.

 

 1. ZASADY UDZIAŁU WIDZÓW W IMPREZIE
 1. Zakupienie biletu lub wejście do sali na imprezę bezpłatną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu. 
 2. W przypadku imprezy biletowanej wstęp do sali jest możliwy za okazaniem ważnego biletu. 
 3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczoną na nim imprezę, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 4. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniem na bilecie. 
 5. Podczas imprezy nie należy prowadzić rozmów przez telefony komórkowe, zaleca się ich wyłączenie przed rozpoczęciem imprezy. 
 6. Podczas imprezy organizowanej przez BPiCK zabrania się: 
  1. dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu , dźwięku z koncertów profesjonalnych artystów bez zgody organizatora (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.), 
  2. zachowania zakłócającego innym odbiór koncertu, spektaklu, seansu czy imprezy,
  3. spożywania alkoholu, środków odurzających i psychotropowych oraz palenia papierosów,
  4. palenia i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu
  5. wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych)
  6. wprowadzania zwierząt.

 W przypadku złamania któregokolwiek z wymienionych zakazów należy liczyć się z natychmiastową koniecznością opuszczenia obiektu.

 1. Nie ma możliwości telefonicznej rezerwacji biletów
 2. Cena biletu jest zmienna w zależności od proponowanej imprezy.
 3. Bilety należy zachować do końca trwania imprezy.
 4. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
  1. wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania,
  2. w przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW,
  3. osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego,
  4. sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli BPiCK.
 5. Zwrot za bilety na imprezę jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu. 
 6. W przypadku zwrotu za bilety z przyczyn leżących po stronie BPiCK (organizatora) np. odwołania imprezy, istnieje możliwość zwrotu za bilet bez okazania paragonu, jeśli takowego Klient nie posiada. Wówczas Klient składa pisemne oświadczenie o przyczynach nieposiadania paragonu do zakupionego biletu.
 7. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy, na którą bilet zakupiono.

 

 III. PRAWA I OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH Z SALI

 1. Każdy kto przebywa w sali powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym. 
 2.  Obowiązkiem osób korzystających z sali jest: 
  1. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyposażenia sali,
  2. przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych.
 3. Na terenie sali wraz z przyległymi pomieszczeniami obowiązuje bezwzględny zakaz: a) przebywania widzów w czasie prowadzonych prób i zajęć,
 1. b) wstępu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,
 2. c) wnoszenia i spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu, 
 3. d) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów ( zaplecze sceny, garderoby), 
 4. e) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych, 
 5. f) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo, 
 6. g) używania jakichkolwiek źródeł ognia, 
 7. h) zaśmiecania sali i przyległych pomieszczeń, 
 8. i) wprowadzania zwierząt, 
 9. j) sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych, przeprowadzania spotkań i zebrań bez zgody dyrektora BPiCK, 
 10. k) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju i innych niebezpiecznych przedmiotów (świec dymnych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, farbujących lub powodujących zanieczyszczenia).

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU I URZĄDZEŃ SCENICZNYCH 
 1. Korzystający ze sprzętu i urządzeń scenicznych zobowiązani są do jego używania zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami bhp i ppoż. 
 2. BPiCK nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i bezpieczeństwo sprzętu i urządzeń nie stanowiących jego własności. 
 3. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić pracownika BPiCK.

 

 1. DO OBOWIĄZKÓW ORGANIZATORA ZEWNĘTRZNEGO IMPREZY NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI
 1. Zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie tego obowiązku.
 2. Respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy. 
 3. Niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren sali przedmioty niebezpieczne. 
 4. Usuwanie z terenu sali osób nie stosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników imprezy. 
 5. Niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy oraz niszczenia mienia BPiCK.
 6. Zapewnienie drożności wejść i wyjść z sal. 
 7. Niezwłoczne poinformowanie BPiCK o szkodach w mieniu , powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.
 8. Pokrycie wszystkich kosztów powstałych w związku z uszkodzeniem mienia.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z sali niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach. 
 2. Osoby niszczące sprzęt lub wyposażenie sali ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły. 
 3. Pracownicy BPiCK mogą kontrolować wszystkie zajęcia i imprezy, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z sali. Wyżej wymienione osoby sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, dlatego wszystkie osoby przebywające w sali zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom. 
 4. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w sali po każdych zajęciach. 
 5. Klucze do sali mogą pobierać osoby upoważnione. 
 6. BPiCK nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie sali lub szatni przedmioty wartościowe, dokumenty oraz pieniądze. 
 7. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Skip to content