RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance pragnie przekazać Państwu informacje
na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance z siedzibą przy ul. Sikorskiego 22, e-mail: bibliotekatrzcianka@op.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Pan Jarosław Wieczorek, e-mail: jarek@pcnet.com.pl, Tel. 67/216 84 00.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na umożliwieniu korzystania z zasobów bibliotecznych, zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury na podstawie ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach i (Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług BPiCK w Trzciance.
 5. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia
  im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora, np. firmy windykacyjne.
 6. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 9. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych
  w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 11. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Skip to content