Deklaracja dostępności

Wstęp

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka-trzcianka.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.12.2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.04.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  1. Część plików tekstowych w formacie PDF i graficznych nie jest dostępna.
  2. Grafiki i zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.
  3. Multimedia, pliki dżwiękowe, formularze – prace nad dostępnością trwają.
  4. Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21-09-2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 24.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest biblioteka@trzcianka.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 67 216 33 59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22, 64-980 Trzcianka
Budynek biblioteki głównej posiada 4 kondygnacje,
Do budynku prowadzą 3 wejścia: wejście główne od ul. Sikorskiego, prowadzące do wypożyczalni i czytelni dla dorosłych, zlokalizowane na parterze po schodach z możliwością użycia schodołazu. Pomieszczenia, korytarze oraz toaleta na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na kolejne kondygnacje, prowadzące do wypożyczalni i czytelni dla dzieci, Sali na Piętrze, sekretariatu, gabinetu dyrektora, prowadzą schody, wejście również przy użyciu schodołazu.
Wejście nr 2 od ul. Sikorskiego po schodach przy użyciu schodołazu, możliwość kontaktu przez dzwonek. Wejście nr 3 od podwórza, do czytelni letniej bez barier architektonicznych.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.
Przy budynku są miejsca parkingowe – brak oznaczeń dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W przypadku niemożności dotarcia użytkownika/czytelnika do właściwego działu BPiCK, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi w dogodny dla niego sposób.
W przypadku chęci skorzystania z tłumacza języka migowego, stosownie do ustawy o języku migowym należy wystąpić z wnioskiem 3 dni przed zaistniałą potrzebą.
Osoby niesłyszące mogą poprosić o pomoc 1 pracownika biblioteki, posługującego się w stopniu podstawowym językiem migowym.

Dział Zbiorów Specjalnych znajdujący się na parterze budynku, w czytelni, posiada w swoich zasobach urządzenia dla użytkowników z dysfunkcją wzroku oraz z dysfunkcją ruchową:

schodołaz,
stację odsłuchową do płyt CD,
drukarkę brajlowską,
multilektor SARA, czyli urządzenie lektorskie, służące do samodzielnego skanowania dokumentów przez niewidomych i niedowidzących użytkowników,
klawiaturę z powiększoną czcionką,
stanowiska komputerowe dla osób niewidomych i niedowidzących, wyposażone w oprogramowanie MAGic powiększające obraz na ekranie komputera oraz oprogramowanie JAWS przeznaczone dla osób z upośledzonym wzrokiem, dzięki któremu niewidomi mogą korzystać z komputera. JAWS jest czytnikiem ekranu dla systemu WINDOWS, umożliwia niewidomym użytkownikom samodzielną i wydajną pracę.
czytniki e-booków (4 szt., możliwość wypożyczenia do domu),
czytaki (5 sztuk, możliwość wypożyczenia do domu).
Czytelnikom niepełnosprawnym, starszym, przewlekle chorym lub będącym w chwilowej niedyspozycji biblioteka dostarcza zbiory do domu.

Filia Biała, Radolińska 29, 64-980 Trzcianka

Do pomieszczeń biblioteki, zlokalizowanej na parterze budynku szkoły, prowadzą 2 wejścia dla czytelników od ul. Radolińskiej: 1 wejście prowadzi po schodach, a 2 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W pomieszczeniu filii nie ma ułatwień, oznaczeń, udogodnień ani toalet dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Powierzchnia biblioteki nie ogranicza poruszanie się na wózku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie posiada windy.
Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, biblioteka nie posiada miejsca parkingowego wydzielonego tylko dla biblioteki.
Brak możliwość skorzystania z  tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

 

Filia Niekursko, Szkolna 2, 64-903 Niekursko

Filia znajduje się w budynku byłej szkoły. Do biblioteki prowadzi jedno wejście. Bariery architektoniczne (schody) powodują, że biblioteka jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
Nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W pomieszczeniu filii nie ma ułatwień, oznaczeń, udogodnień ani toalet dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Powierzchnia biblioteki nie ogranicza poruszanie się na wózku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie posiada windy.
Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, biblioteka nie posiada miejsca parkingowego wydzielonego tylko dla biblioteki.
Brak możliwość skorzystania z  tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Filia Siedlisko, Siedlisko 160, 64-980 Trzcianka
Filia znajduje się w budynku szkoły na parterze. Do biblioteki prowadzi jedno wejście z poziomu chodnika z możliwością dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W pomieszczeniu filii nie ma ułatwień, oznaczeń, udogodnień dla osób niepełnosprawnych, dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Powierzchnia biblioteki nie ogranicza poruszanie się na wózku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie posiada windy.
Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, biblioteka nie posiada miejsca parkingowego wydzielonego tylko dla biblioteki.
Brak możliwość skorzystania z  tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

 

Filia Łomnica, Łomnica 7, 64-980 Trzcianka

Filia znajduje się w budynku szkoły na parterze. Do biblioteki prowadzą dwa wejścia dla czytelników: 1 wejście prowadzi po schodach, a 2 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W pomieszczeniach filii nie ma ułatwień, oznaczeń, udogodnień ani toalet dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Powierzchnia biblioteki nie ogranicza poruszanie się na wózku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie posiada windy.
Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, biblioteka nie posiada miejsca parkingowego wydzielonego tylko dla biblioteki.
Brak możliwość skorzystania z  tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Filia Nowa Wieś, Nowa Wieś 37, 64-980 Trzcianka
Filia znajduje się na parterze w budynku byłej szkoły.
Do biblioteki prowadzi jedno wejście, bariery architektoniczne (schody) powodują, że biblioteka jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
Nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W pomieszczeniu filii nie ma ułatwień, oznaczeń, udogodnień ani toalet dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Powierzchnia biblioteki nie ogranicza poruszanie się na wózku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie posiada windy.
Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, biblioteka nie posiada miejsca parkingowego wydzielonego tylko dla biblioteki.
Brak możliwość skorzystania z  tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Filia Rychlik, Rychlik 16, 64-980 Trzcianka
Filia znajduje się w budynku szkoły na parterze. Do biblioteki prowadzi jedno wejście z możliwością dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W pomieszczeniach filii nie ma ułatwień, oznaczeń, udogodnień ani toalet dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Powierzchnia biblioteki ogranicza poruszanie się na wózku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie posiada windy.
Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, biblioteka nie posiada miejsca parkingowego wydzielonego tylko dla biblioteki.
Brak możliwość skorzystania z  tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Centrum Integracji Społecznej, Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka

Obiekt budynku Centrum Integracji Społecznej jest budynkiem przeznaczonym do użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada 1 kondygnację nadziemną i 2 kondygnacje podziemne.
Do budynku prowadzi 5 wejść: Pierwsze wejście główne po schodach, drugie wejście boczne od frontu z podjazdem dla niepełnosprawnych, wyposażone w dzwonek, windę – wejście na antresole, trzy wejścia boczne po schodach nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Obiekt został wyposażony w windę umożliwiająca dostęp dla osób niepełnosprawnych z 1 kondygnacji nadziemnej (antresoli) do kondygnacji podziemnych (sali wystawienniczej, korytarza głównego, szatni, salki stowarzyszeń, salki zajęć sekcji działu Centrum Kultury, toalety dla niepełnosprawnych, kuchni, gabinetu kierownika i dyrektora). Platformy przyścienne schodowe zastosowano do pokonywania prostych biegów schodowych przy wejściach bocznych prowadzących z korytarza głównego na pierwszą kondygnację ( salka Działu Centrum Kultury) oraz przy schodach umożliwiających wejście na sale widowiskową znajdującą się na drugiej kondygnacji podziemnej.
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe – oznaczenia dla osób z niepełnosprawnościami.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń, brak pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W przypadku chęci skorzystania z tłumacza języka migowego, stosownie do ustawy o języku migowym należy wystąpić z wnioskiem 3 dni przed zaistniałą potrzebą.

Aplikacje mobilne

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance nie posiada aplikacji mobilnej

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

rd-z-druk Pobierz
rd-z wydruk dostępny Pobierz

Skip to content